Podaruj sobie zdrowe życie

Powiat Olecki położony jest na północno – wschodnich krańcach woj. warmińsko – mazurskiego. Składa się z 3 gmin wiejskich: Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki i gm. miejsko – wiejskiej Olecko. Zamieszkuje go 34.215 mieszkańców, z tego 17.233 to kobiety (w tym 8.846 na obszarach wiejskich). Warmińsko – Mazurski Oddział NFZ na terenie powiatu realizuje Populacyjny Program Profilaktyczny Raka Szyjki Macicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety w wieku od 25 do 59 lat, z powtarzaniem badań co 3 lata.

Na terenie powiatu przeprowadzane są bezpłatne badania w:

  • SP GOZ w Kowalach Oleckich
  • NZOZ ZL Gomed w Olecku,
  • CM ZOZ OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku,
  • SP GOZ w Wieliczkach,

finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Kobiety na badania są zapraszane przez NFZ listownie. Wg informacji otrzymanych od Koordynatora Wojewódzkiego Populacyjnego Programu Profilaktycznego Raka Szyjki Macicy w Powiecie Oleckim kwalifikowało się do badania cytologicznego w latach:

  • 2007 – 8.246 kobiet, zaś przebadało się tylko 1.543, tj. 18,71% (u 45 z nich zdiagnozowano: nowotwór raka szyjki macicy oraz nieprawidłowe komórki, które nie leczone przekształcić się mogą w komórki nowotworowe),
  • 2008 – 8.311 kobiet – przebadało się 2.747, tj. 33,05% (u 53 z nich zdiagnozowano j.w.),
  • 2009 – 8.378 kobiet – przebadało się 3.372, tj. 40,25%.

Niestety, jak wynika z powyższych danych z roku na rok zwiększa się liczba kobiet, u których stwierdzono z wyniku badania cytologicznego zagrożenie chorobą raka szyjki macicy.
NFZ informuje, że rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości, nowotworem u kobiet w Polsce. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka ok. 4 000 kobiet i ok. 2 000 umiera z tego powodu. Zarówno współczynnik zachorowalności jak i umieralności na raka szyjki macicy w naszym kraju jest jednym z najwyższych w Europie!

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku w Polsce notuje się około 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tysięcy kobiet. Wskaźnik śmiertelności z powodu tego nowotworu to około 7 przypadków na 100 tysięcy. W innych krajach europejskich wskaźnik ten jest znacznie niższy, np. w Finlandii wynosi 1,8 na 100 tysięcy kobiet. W ciągu ostatnich 25 lat praktycznie pozostaje na tym samym poziomie. W tym samym czasie w krajach Unii Europejskiej (np. Szwecja, Finlandia) i w USA współczynnik ten obniżył się do ok. 2-3/100 000. Spadek umieralności w w/w krajach spowodowany został głównie wprowadzeniem ogólnokrajowych programów aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy.

Od lat dużym problemem w Powiecie Oleckim jest niska zgłaszalność kobiet na badania cytologiczne. Powyższe liczby zachorowań wskazują, żeby uzyskać pożądany populacyjny wynik zdrowotny, badania muszą być masowe, zorganizowane i długotrwałe. Poprzez działania w projekcie „Podaruj sobie zdrowe życie” zamierzamy przekonać Mieszkanki naszego powiatu do dbałości o własne zdrowie.