Koordynacji polityki spójności w sektorze ochrony zdrowia

1W dniach 5-6 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone koordynacji polityki spójności w sektorze ochrony zdrowia w perspektywie finansowej 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz beneficjenci, tj. Ogólnopolska Organizacja Na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”, przedstawiciele Powiatu Oleckiego i Gminy Grodzisk Wielkopolski. Koordynacja wsparcia działań na poziomie centralnym i regionalnym oraz zapewnienie komplementarności interwencji to jedne z najważniejszych aspektów podkreślanych przez Komisję Europejską.
Przedstawiono proponowany zakres wsparcia, mechanizmów koordynacji oraz mechanizmów proefektywnościowych w zakresie e-zdrowia oraz infrastruktury ochrony zdrowia.
Drugi dzień konferencji poświęcony był projektom „miękkim”. Wystąpienia należały do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i beneficjentów oraz ekspertów. Przedstawiono dobre praktyki w zakresie efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne, m.in. cytologię, mammografię, kolonoskopię, badanie prostaty.
Powiat Olecki reprezentowany był przez Andrzeja Kisiela – Starostę Oleckiego oraz Halinę Kasicką – inspektor ds. zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, którzy zapoznali uczestników z działaniami podjętymi w zakresie powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015”.
Dyskusja dotyczyła obszarów tematycznych, na których powinno koncentrować się wsparcie ze środków UE oraz systemu koordynacji wsparcia, a także mechanizmów i rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności projektów współfinansowanych ze środków UE na poziomie krajowym i regionalnym.

Sporządziła: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl