Profilaktyczne programy zdrowotne

Warmińsko – Mazurski Oddział NFZ w Olsztynie informuje, że świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) realizują niżej wymienione profilaktyczne programy zdrowotne, tj.:

1. Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Adresowany jest do osób:

  •  w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat,
  • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (CHUK). Obciążonych takimi czynnikami ryzyka jak np.: nadciśnienie tętnicze krwi, palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga, otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres i nieracjonalne odżywianie.

Celem skorzystania z badania profilaktycznego należy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), do którego złożono deklarację wyboru. Od 1 stycznia 2009 r. do realizacji powyższego programu zobowiązany jest w ramach zawartej umowy z NFZ, każdy lekarz rodzinny.

2. Program profilaktyki gruźlicy

Adresowany jest do osób powyżej 18 r. ż., które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

  • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
  • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (m.in. obciążone długotrwałą chorobą, problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne),
  • dodatkowo złożyły deklarację wyboru do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnej).

Celem uzyskania świadczenia należy zgłosić się do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do której została złożona deklaracja wyboru.

3. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

Adresowany do osób powyżej 18 r. ż. palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) – do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia,

  • którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców),
  • u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Realizatorem tego programu na terenie Powiatu Oleckiego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gamed” w Olecku, ul. 11-Go Listopada 23.

Szczegółowe informacje o programach profilaktycznych dostępne są na stronie http://www.nfz-olsztyn.pl/index.php?md=ct&par=1072 .

Sporządziła: Halina Kasicka

www.powiat.olecko.pl